fbpx

Pożyczka płynnościowa POIR

Aktualny status naboru: WSTRZYMANY

Informujemy, że w dniu 17.07.2020 r. o godz. 10:00 nabór wniosków został wstrzymany ponieważ suma złożonych wniosków znacznie przekroczyła dostępny limit środków. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Możliwe jest ponowne uruchomienie naboru w przypadku uwolnienia się limitu lub jego zwiększenia.

Wszystkich, którzy złożyli wnioski w terminie prosimy o cierpliwość. Nasi specjaliści będą się z Państwem kontaktowali w sprawie dopełnienia formalności oraz uzupełnienia braków.

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które jest spłacane bez odsetek.

Pożyczki Płynnościowe POIR są instrumentem wsparcia MŚP z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw: wielkopolskiego i lubuskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Podstawowe warunki pożyczek płynnościowych POIR:

  • Okres spłaty pożyczki – do 72 miesięcy
  • Bez odsetek – pożyczki objęte są dotacją na spłatę całkowitej kwoty odsetek
  • Karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
  • Wakacje kredytowe – 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
  • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Dla Pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. W przypadku kolejnej pożyczki do 100 tys. zł dla tego samego przedsiębiorcy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie.

Dla Pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie.

Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki, wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.

Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy Fundacja może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni.

Zapraszamy do kontaktu z działem Funduszy Pożyczkowych:

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

728 486 944
730 100 669
728 486 943
62 765 60 56

e-mail: pozyczki@inkubator.kalisz.pl

lub z naszym Punktem Obsługi Klienta w Zielonej Górze:

ul. Kazimierza Wielkiego 3/3
65-047 Zielona Góra
Osoba do kontaktu: Michał Krutulski, tel. 505 111 404 

Dokumenty do pobrania

Wnioski należy składać elektronicznie poprzez platformę do składania wniosków. Dopuszcza się również możliwość złożenia dokumentów wg poniższych wzorów w wersji papierowej lub przesłanie skanów podpisanych dokumentów na adres pozyczki@inkubator.kalisz.pl

Rozumiem