fbpx

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA FUNDACJI KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 25, 62-800 Kalisz.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności w celu:

a) zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta/członka fundacji/najemcy/oferenta/kandydata do dotacji/pożyczkobiorcy i każdej innej osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy z Administratorem;

b) wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą;

c) wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;

e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;

f) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;

g) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i społeczną oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Fundacji, w tym marketingu.

3. Podanie przez osobę, której dane dotyczą, jej danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.

5. Dane osobowe będą pobierane:

a) bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;

b) z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), Krajowego Rejestru Sądowego oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;

c) od podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych.

6. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;

b) do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;

7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Osoba ma prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

e) cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

8. Odbiorcą danych mogą być:

a) partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;

b) podwykonawcy wspierający wykonanie usług Administratora w celu realizacji umowy;

c) podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

d) podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez osobę/podmiot naszych rachunków w terminie;

e)podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych.

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu osobie produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

10. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Michał Matuszewski, z którym można kontaktować się telefonicznie 509 633 085 lub e-mailowo pod adresem: m.matuszewski@brandtrainer.pl.

Rozumiem