Przeznaczenie finansowania


Cele inwestycji

Pożyczki w ramach Projektu Jeremie 2 mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
 • rozszerzanie działalności lub
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
 • realizację nowych projektów lub
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

Wykluczenia z finansowania

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. Finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. Prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. Refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 4. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 5. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 6. Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji;
 7. Finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 8. Finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 9. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych lub zabudowanych innych niż określone w pkt 8 powyżej, w kwocie przekraczającej 10 % wypłaconej Jednostkowej Pożyczki;
 10. Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 11. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 12. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 13. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 14. Finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 15. Finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 16. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 17. Finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
 18. Finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 19. Finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 20. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;
 21. Finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych (czynności dokonywane na produkcie rolnym objętym Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wyniku których powstaje produkt będący produktem zawartym w ww. Załączniku);
 22. Finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
 23. Finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw;
 24. Inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

Ograniczenia w finansowaniu

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz pożyczkobiorcy w ramach pożyczki.
 • Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki, pod warunkiem, że takie finansowanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, zgodnego z celami inwestycji opisanymi powyżej, oraz jest zgodne z Wytycznymi EGESIF_14_0041-1 z dnia 27 marca 2015 r., pt. Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support on enterprises/working capital. Ostateczny Odbiorca w dokumentach aplikacyjnych powinien opisać w jaki sposób finansowanie kapitału obrotowego w ramach pożyczki powiązane jest z realizacją celów wskazanych powyżej.
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Fundacji KIP limitu maksymalnie dwie pożyczki, przy czym łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 10% limitu Małej Pożyczki (puli środków).