Przeznaczenie finansowania


Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Projektu Jeremie 2 mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorców, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • Wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych
 • Wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług
 • Zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji
 • Finansowaniem rozszerzenia działalności
 • Finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Wykluczenia z finansowania

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. Finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. Refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 3. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 4. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 5. Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji;
 6. Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 7. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 8. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 9. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 10. Finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 11. Finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 12. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 13. Finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
 14. Finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 15. Finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 16. Finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych (czynności dokonywane na produkcie rolnym objętym Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wyniku których powstaje produkt będący produktem zawartym w ww. Załączniku);
 17. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;
 18. Finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
 19. Finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw;
 20. Inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

Ograniczenia w finansowaniu

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz pożyczkobiorcy w ramach pożyczki.
 • Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Fundacji KIP limitu maksymalnie dwie pożyczki, przy czym łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 10% przyznanego limitu.