Subregion kaliski inwestuje w kadry!


IDEA

Do udziału w projekcie zapraszamy sektor MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie naszego subregionu.

Projekt zakłada refundację od 50 do 80% kosztów usług szkoleniowo-doradczych wybranych z ogólnopolskiego portalu

Baza Usług Rozwojowych (BUR): www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych PDF

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oferujemy refundację kosztów różnorodnych usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo, e-learning, studia podyplomowe), które widnieją w Bazie Usług Rozwojowych jako Współfinansowane z EFS (opcja wyszukiwarki w portalu).

ZYSK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorstwa w ramach udziału w projekcie przede wszystkim podnoszą kompetencje zawodowe, zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników. Przedsiębiorcy mają dostęp do wykorzystania limitu 100 000 zł na usługi rozwojowe z BUR otrzymania max. 80% refundacji kosztów.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
  • małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Dodatkowe 20% dla: (jednak maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%)

  • pracowników w wieku 50 lat i więcej
  • pracowników o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
  • przedsiębiorstw z branży o największym potencjale rozwojowym, tzw. „smart specialisation
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji – Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

UCZESTNICTWO W 3 KROKACH:

  1. WYBIERZ SZKOLENIE Z BUR – pamiętaj, by było aktualne, z możliwością dofinansowania
  2. ZŁÓŻ DOKUMENTACJĘ – jeśli jest kompletna, w ciągu 14 dni podpisujemy umowę o przyznanie wsparcia
  3. OTRZYMAJ REFUNDACJĘ – zwrot ustalonych kosztów na podstawie przedstawionej faktury

NABÓR

Rekrutacja ma charakter ciągły przez cały okres jego trwania: 1 marca 2017 r. – 29 lutego 2020 r.
z zastrzeżeniem, że może przybrać charakter zamknięty (w przypadku wzmożonego zainteresowania/wyczerpania środków finansowych), o czym niezwłocznie powiadomimy naszych Uczestników).


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! JAK?

Zapoznaj się!

Uwaga: zmiana regulaminu od 22.12.2017!
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Wzór umowy o wsparcie
Lista PKD – smart (kody działalności zwiększające poziom dofinansowania o 20%)
Lista wykluczeń pomocy de minimis (kody PKD działalności wykluczonych lub z ograniczeniami)

Zgłoś się!

Formularz zgłoszeniowy DOC PDF 1,2,3
Dane uczestnika usługi rozwojowej DOC PDF 4,5,6
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP DOC PDF 7
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis DOC PDF
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis DOC PDF Uzasadnienie potrzeb szkoleniowo-doradczych DOC
Pełnomocnictwo DOC8

JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ DOKUMENTY? Sprawdź poniższe wskazówki

1 niezbędnym załącznikiem jest aktualny wydruk karty usługi z BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (funkcja „drukuj do PDF” znajdująca się na dole strony każdej usługi szkoleniowej)

2 w przypadku zgłoszeń spółek cywilnych – umowa spółki

3 wszystkie wymagane podpisy składa osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa

4 data urodzenia zgodna ze stanem faktycznym na dzień podpisania oświadczeń przez Uczestnika

5 Status Uczestnika – „osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących” oraz pytanie dodatkowe „w tym” – NIE, gdyż Uczestnik jest osobą pracującą

6 „Osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej” oznacza adres zamieszkania na terenie wiejskim bądź o małej gęstości zaludnienia

7 Proszę zwrócić uwagę, które załączniki Państwa dotyczą (Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP). Nie ma konieczności drukowania całego pliku oraz instrukcji wypełniania tabel

8 dotyczy wyłącznie podmiotów, które podpisują umowę przez pełnomocnika

ROZLICZ SIĘ!

Rozliczenie wsparcia


Gdzie się zgłosić? Zerknij na pomocną mapkę!

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz,
tel. 62 765 60 55, sekretariat@inkubator.kalisz.pl

Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (+48) 62 736 11 60 wew. 26, ocwp@ocwp.org.pl

 

 

EFS 6.5Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020