Subregion kaliski inwestuje w kadry!Szanowni Państwo!

Przyjmujemy dokumentację wyłącznie od firm, które jednocześnie:

– nie brały jeszcze udziału w projekcie,
– delegują uczestników w wieku 50 lat i/lub więcej


IDEA

Do udziału w projekcie zapraszamy sektor MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oferujemy refundację od 50 do 80% kosztów różnorodnych usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo, e-learning, czy studia podyplomowe.

Usługi szkoleniowo-doradcze wybierają Państwo z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych (BUR):

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Ważne! Wybrane usługi muszą widnieć w Bazie jako współfinansowane z EFS (opcja wyszukiwarki).

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych PDF

ZYSK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorstwa w ramach udziału w projekcie przede wszystkim podnoszą kompetencje zawodowe, zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać limit 100 000 zł na usługi szkoleniowo-doradcze z portalu BUR.

Procentowy poziom refundacji kosztów uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa:

 

DODATKOWE 20%

W przypadku firm małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o dodatkowe 20% (jednak nie więcej niż 80%) dla:

 • pracowników w wieku 50 lat i więcej
 • pracowników o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
 • przedsiębiorstw z branży o największym potencjale rozwojowym, tzw. „smart specialisation”
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji – wg Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ZRK

NABÓR

Przyjmujemy dokumentację wyłącznie od firm, które nie brały jeszcze udziału w projekcie.

Rekrutacja ma charakter ciągły przez cały okres jego trwania: 1 marca 2017 r. – 29 lutego 2020 r. z zastrzeżeniem, że może przybrać charakter zamknięty (w przypadku wzmożonego zainteresowania/wyczerpania środków finansowych), o czym niezwłocznie powiadomimy naszych Uczestników).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! JAK?

1. WYBIERZ SZKOLENIE Z BUR pamiętaj, by było aktualne, z możliwością dofinansowania

Ważne! Usługi podlegające refundacji muszą zakończyć się i zostać rozliczone (dotyczy złożenia dokumentów rozliczeniowych w Fundacji) do końca lutego 2020 r.

2. ZŁÓŻ DOKUMENTY jeśli jest kompletna, w ciągu 14 dni podpisujemy umowę o przyznanie wsparcia

3. OTRZYMAJ REFUNDACJĘ zwrot ustalonych kosztów na podstawie przedstawionej faktury

ZAPOZNAJ SIĘ

Regulamin uczestnictwa
Wzór umowy o wsparcie
Lista PKD – smart (kody działalności zwiększające poziom dofinansowania o 20%)
Lista wykluczeń pomocy de minimis (kody PKD działalności wykluczonych lub z ograniczeniami)

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy DOC PDF
Dane uczestnika usługi rozwojowej DOC PDF
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP DOC PDF
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis DOC PDF
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis DOC PDF
Uzasadnienie potrzeb szkoleniowo-doradczych DOC
Pełnomocnictwo DOC

INSTRUKCJA

Jak poprawnie wypełnić dokumenty? Sprawdź poniższe wskazówki! czytaj więcej...

Formularz zgłoszeniowy

 • niezbędnym załącznikiem jest aktualny wydruk karty usługi z BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (funkcja „drukuj do PDF” znajdująca się na dole strony każdej usługi szkoleniowej)
 • w przypadku zgłoszeń spółek cywilnych – umowa spółki
 • wszystkie wymagane podpisy składa osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa

Dane uczestnika usługi rozwojowej

 • data urodzenia zgodna ze stanem faktycznym na dzień podpisania oświadczeń przez Uczestnika
 • status Uczestnika – „osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących” oraz pytanie dodatkowe „w tym” – zawsze NIE (gdyż Uczestnik jest osobą pracującą)
 • „osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej” oznacza adres zamieszkania na terenie wiejskim bądź o małej gęstości zaludnienia

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 • dane dotyczące statusu przedsiębiorcy na lata 2017-2019
 • prosimy zwrócić uwagę, które załączniki Państwa dotyczą
 • nie ma konieczności drukowania całego pliku oraz instrukcji wypełniania tabel

Pełnomocnictwo

 • dotyczy wyłącznie podmiotów, które podpisują umowę przez pełnomocnika

ROZLICZENIE WSPARCIA

Dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi rozwojowej w celu otrzymania refundacji kosztów czytaj więcej...

1) Formularz rozliczenia wsparcia, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy, wskazujący zrealizowaną usługę, kwotę, liczbę pracowników, którzy wzięli udział w usłudze.

2) Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierające tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie.

3) Ankiety oceniające usługę rozwojową z systemu BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych (na ankietach wpisać daty ich wypełnienia)

4) Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek) zawierający dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

5) Potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy (np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, wyciąg bankowy).


GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ? ZERKNIJ NA POMOCNĄ MAPKĘ!

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 55, sylwia.swierczyk@inkubator.kalisz.pl  mateusz.walczak@inkubator.kalisz.pl

Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (+48) 62 736 11 60 wew. 26, ocwp@ocwp.org.pl

 

 

 

EFS 6.5

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020