Subregion kaliski inwestuje w kadry!


UWAGA! Nabór wniosków do projektu został zakończany.

Kolejne nabory wniosków planowane są we wrześniu i listopadzie.

 

IDEA

Do udziału w projekcie zapraszamy sektor MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oferujemy refundację od 50 do 80% kosztów różnorodnych usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo, e-learning, czy studia podyplomowe.

Limit dofinansowania, w przeliczeniu na jednego uczestnika, dla usługi realizowanej zdalnie, także e-learningu, wynosi 3 tys. zł netto.

Usługi szkoleniowo-doradcze wybierają Państwo z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych (BUR):

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Ważne! Wybrane usługi muszą widnieć w Bazie jako współfinansowane z EFS (opcja wyszukiwarki).

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych PDF

ZYSK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorstwa w ramach udziału w projekcie przede wszystkim podnoszą kompetencje zawodowe, zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników.

Procentowy poziom refundacji kosztów uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa:

 

DODATKOWE 20%

W przypadku firm małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o dodatkowe 20% (jednak nie więcej niż 80%) dla:

 • pracowników w wieku 50 lat i więcej
 • pracowników o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
 • przedsiębiorstw z branży o największym potencjale rozwojowym, tzw. „smart specialisation”
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji – wg Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ZRK

NABÓR

Nabór wniosków do projektu został zakończany. Kolejne nabory wniosków planowane są we wrześniu i listopadzie.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały:

 • Przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegują pracownika/pracowników powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami lub usługa rozwojowa będzie kończyć się zdobyciem kwalifikacji przez pracownika/pracowników.
 • Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze tj.: Jarocin, Kalisz, Ostrów Wlkp., Pleszew.
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach o największym potencjale rozwojowym, strategicznych branżach dla regionu Wielkopolski (smart specialisation).
 • Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. PO WER.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! JAK?

 1. WYBIERZ SZKOLENIE Z BUR pamiętaj, by było aktualne, z możliwością dofinansowania
 2. ZŁÓŻ DOKUMENTY jeśli jest kompletna, w ciągu 10 dni roboczych podpisujemy umowę o przyznanie wsparcia
 3. OTRZYMAJ REFUNDACJĘ zwrot ustalonych kosztów na podstawie przedstawionej faktury

ZAPOZNAJ SIĘ

DOKUMENTY DO POBRANIA

INSTRUKCJA

Jak poprawnie wypełnić dokumenty? Sprawdź poniższe wskazówki! czytaj więcej...

Formularz zgłoszeniowy

 • niezbędnym załącznikiem jest aktualny wydruk karty usługi z BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (funkcja „drukuj do PDF” znajdująca się na dole strony każdej usługi szkoleniowej)
 • w przypadku zgłoszeń spółek cywilnych – umowa spółki
 • wszystkie wymagane podpisy składa osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa

Dane uczestnika usługi rozwojowej

 • data urodzenia zgodna ze stanem faktycznym na dzień podpisania oświadczeń przez Uczestnika
 • status Uczestnika – „osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących” oraz pytanie dodatkowe „w tym” – zawsze NIE (gdyż Uczestnik jest osobą pracującą)
 • „osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej” oznacza adres zamieszkania na terenie wiejskim bądź o małej gęstości zaludnienia

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 • dane dotyczące statusu przedsiębiorcy na lata 2017-2019
 • prosimy zwrócić uwagę, które załączniki Państwa dotyczą
 • nie ma konieczności drukowania całego pliku oraz instrukcji wypełniania tabel

Pełnomocnictwo

 • dotyczy wyłącznie podmiotów, które podpisują umowę przez pełnomocnika

ROZLICZ SIĘ

Dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi rozwojowej w celu otrzymania refundacji kosztów czytaj więcej...

1) Formularz rozliczenia wsparcia, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy, wskazujący zrealizowaną usługę, kwotę, liczbę pracowników, którzy wzięli udział w usłudze.

2) Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierające tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie.

3) Ankiety oceniające usługę rozwojową z systemu BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych (na ankietach wpisać daty ich wypełnienia)

4) Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek) zawierający dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

5) Potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy (np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, wyciąg bankowy).

 

 


GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ? ZERKNIJ NA POMOCNĄ MAPKĘ!

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 55

Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 11 60 wew. 26, ocwp@ocwp.org.pl

 

 

 

EFS 6.5

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020