Dofinansowania do szkoleń – projekt „EduAkcja”


EduAkcja w podregionie kaliskim

Projekt skierowany jest do osób dorosłych: pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej w przypadku osób pracujących i do 74 roku życia w przypadku osób bezrobotnych), zamieszkujących i/lub pracujących na terenie podregionu kaliskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Usługi podlegające refundacji:

Usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. szkolenie/kurs kończący się egzaminem, egzaminem kwalifikacyjnym, studia podyplomowe.

Poziom dofinansowania

  • max 85% dla osób pracujących
  • max 95% dla osób bez pracy

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł. Zwrotowi podlegać będzie tylko odpowiednia część kwoty netto. Osoby biorące udział w projekcie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest udzielone w ramach POWER.

Jak skorzystać z dofinansowania?

  • zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl) i wskaż usługę, która Cię interesuje,
  • podpisz umowę i otrzymaj ID wsparcia,
  • skorzystaj z wybranej usługi i zapłać fakturę,
  • otrzymaj zwrot 85% lub 95% poniesionych kosztów

Okres trwania projektu

01.01.2020 r. – 30.06.2022 r.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i potrwa do 04.2022 r. lub do momentu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników tj. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – 687 osób, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 686 osób.

Zapoznaj się

Zgłoś się

Pamiętaj o dołączeniu do formularza karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych.

 

Gdzie się zgłosić?

  • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz tel. 62 765 60 55, sekretariat@inkubator.kalisz.pl
  • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 736 11 60, wew. 28, izabela_poprawa@ocwp.org.pl

 

Rozlicz się

Dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi rozwojowej w celu otrzymania refundacji kosztów:

1) Formularz rozliczenia wsparcia, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.

2) Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierające tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie.

3) Ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych (na ankiecie należy wpisać datę jej wypełnienia).

4) Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek) zawierający dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

5) Potwierdzenie bezgotówkowej zapłaty za dowód księgowy (np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, wyciąg bankowy).

 

Zapraszamy także do punktów informacyjnych

Pleszew – otwarty od 1 lipca 2020 r.

Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie

Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew

tel . 519 555 974

 

Jarocin – otwarty od 13 lipca 2020 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Park 3, 63-200 Jarocin

tel. 62 747 30 02