Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt ”Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”


NABÓR ZAKOŃCZONY


Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje Projekt p.n. ”Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, w ramach którego osoby z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje w wysokości 23 300,00 zł na otworzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych.

Do projektu przystąpić mogą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i należą do jednej z grup:

  • długotrwale bezrobotni,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • w wieku powyżej 50 lat,
  • kobiety,
  • niepełnosprawni.

 


Aktualności: Dokumenty do rozliczenia dotacji

Oznakowanie zakupów w ramach projektu POBIERZ

Rozliczenie brutto POBIERZ

Rozliczenie netto POBIERZ

 


Dokumentacja projektowa


Wstępny formularz rekrutacyjny DOC PDF
Poświadczenie wpływu formularza POBIERZ

Regulamin POBIERZ
Lista tzw. „smart specialisation” Sekcje PKD
Lista wykluczeń pomocy de minimis ZOBACZ
Karta oceny Wstępnego formularza rekrutacyjnego POBIERZ

Biznesplan POBIERZ
Wniosek o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego POBIERZ
Oświadczenie o dostępie do środków finansowych POBIERZ
Oświadczenie o stanie cywilnym POBIERZ
Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy POBIERZ
Oświadczenie o VAT POBIERZ
Regulamin przyznawania środków – zmiana od 16.02.2018 r. ZOBACZ

Lista rankingowa ZOBACZ

Ostateczna lista rankingowa wraz z ocenami wniosków ZOBACZ

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego POBIERZ
Zał. 1 Kwestionariusz osobowy Beneficjenta pomocy POBIERZ
Zał. 2 Kwestionariusz osobowy Poręczyciela POBIERZ
Oświadczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą POBIERZ
Zaświadczenie o zatrudnieniu POBIERZ
Rachunek bankowy POBIERZ
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POBIERZ

 

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Wiczewska, Koordynator Projektu
e-mail: magdalena.wiczewska@inkubator.kalisz.pl
tel. 62 765 60 55