Ruszają nowe pożyczki JEREMIE – sprawdź, czy możesz skorzystać.

Termin: 31 lipca 2017 Kategoria:

Najtańsze pieniądze na rynku

Pożyczki udzielane w ostatnich latach m.in. przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Inicjatywy JEREMIE to niewątpliwie najtańsze pieniądze na rynku dostępne dla wielkopolskich przedsiębiorców. Ale oprocentowanie nieprzekraczające 2% i brak prowizji za udzielenie to nie jedyne zalety tych pożyczek. Dużym atutem jest stałe oprocentowanie, szczególnie teraz, gdy perspektywa podwyżek stóp procentowych jest coraz bardziej realna. Ponadto pożyczki te są w wielu przypadkach udzielane podmiotom, które mają ograniczone szanse na uzyskanie finansowania w instytucjach komercyjnych (np. start-upy). Dlatego przedsiębiorców prawdopodobnie ucieszy fakt, że już po wakacjach rozpoczynamy kolejny projekt pożyczkowy – Jeremie 2. Już teraz można zgłosić zainteresowanie klikając TUTAJ.

Dla kogo?

Pożyczki przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Mogą to być zarówno przedsiębiorstwa w fazie start-up (funkcjonujące krócej niż 24 miesiące) jak i te obecne na rynku od wielu lat. Nie ma minimalnego okresu prowadzenia działalności, ale w momencie złożenia wniosku o pożyczkę przedsiębiorca musi być już zarejestrowany.

Dostępne kwoty i okres spłaty:

Nowe pożyczki będą dostępne w dwóch wariantach:

 • Mikropożyczka do 100.000,00 zł z okresem spłaty do 60 miesięcy
 • Pożyczka Rozwojowa od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł z okresem spłaty do 84 miesięcy

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału i  w tym czasie regulować jedynie odsetki. Dzięki pożyczce będzie mógł sfinansować nawet 100% kosztów inwestycji (brutto), czyli nie będzie zobowiązany do wniesienia udziału własnego.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, które mają na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności. Przede wszystkim będą to inwestycje w środki trwałe, np budowa, remont, zakup maszyn, wyposażenia, zakup pojazdów itd. Możliwe będzie również wykorzystanie maksymalnie 50% środków z pożyczki na cele obrotowe (np. zakup towaru) pod warunkiem, że cel obrotowy jest ściśle związany z finansowanym celem inwestycyjnym. Nowością w porównaniu do poprzednich lat jest ograniczenie możliwości finansowania zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych – na taki cel można przeznaczyć jedynie 10% pożyczki.

Czego nie można finansować?

Należy pamiętać, że celem tych pożyczek jest rozwój przedsiębiorstw, a więc nie można sfinansować tzw. bieżących kosztów funkcjonowania firmy jak np. czynsze, wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, raty leasingów itp. Nie ma też możliwości refinansowania kosztów inwestycji, która została już zakończona, czy też spłaty innych kredytów i pożyczek. Koszty szkolenia pracowników nie mogą zostać sfinansowane, ponieważ tego typu działania są objęte innymi programami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem szkoleń zapraszamy TUTAJ). Z podobnych powodów pożyczki nie mogą być przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, czy wsparcie międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw – funkcjonują dedykowane programy dla wsparcia tych celów.

Branże wykluczone

Na podstawie różnych przepisów Komisji Europejskiej oraz krajowych niektóre branże zostały wykluczone z finansowania. Są to następujące rodzaje działalności:

 • produkcja lub import wyrobów tytoniowych,
 • produkcja lub import napojów alkoholowych,
 • produkcja lub import treści pornograficznych,
 • obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • produkcja lub import środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • produkcja i pierwszy etap przetwórstwa produktów rolnych.

W przypadku wątpliwości co do możliwości udzielenia finansowania w danej branży warto skontaktować się z naszymi specjalistami.

Wydatkowanie i rozliczenie pożyczki

Wydatkowani pożyczki musi być rozliczone w ciągu 90 dni od jej wypłaty poprzez przedstawienie faktur oraz potwierdzeń zapłaty. W uzasadnionych przypadkach (np. inwestycja polegająca na budowie) okres ten może być wydłużony o kolejne 90 dni. Ten element jest bardzo istotny, ponieważ brak rozliczenia pożyczki lub wykorzystanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym we wniosku i w umowie wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Jakie warunki należy spełnić?

Wnioski, które spełniają warunki formalne opisane w większości powyżej będą podlegać ocenie. Zweryfikowana zostanie zdolność do spłaty pożyczki. Przedmiotem oceny będą zarówno wyniki finansowe historyczne (rok bieżący i dwa poprzednie) jak i prognozy finansowe (m. in. wpływ planowanego przedsięwzięcia na przyszłe wyniki firmy). Uwzględniane są również posiadane zobowiązania kredytowe i terminowość ich spłaty. Warunkiem przyznania pożyczki jest również przedstawienie zabezpieczenia. Mogą to być np. poręczyciele, przewłaszczenie lub zastaw na rzeczach ruchomych (maszyny, pojazdy) lub hipoteka na nieruchomości. Najbardziej odpowiednią formę zabezpieczenia najlepiej ustalić w rozmowie z naszymi specjalistami przed złożeniem wniosku.

Oprocentowanie

Nowe pożyczki będą mogły być udzielane zarówno na warunkach korzystniejszych niż rynkowe jak i na warunkach rynkowych. Korzystniejsze warunki będą przysługiwały dla:

 • mikroprzedsiębiorstw
 • start-upów
 • przedsięwzięć realizowanych w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji (w wybranych branżach)
 • przedsięwzięć realizowanych w ramach tzw. wiejskich obszarów funkcjonalnych (na terenie wybranych gmin)

Na dzień dzisiejszy znane jest jedynie oprocentowanie pożyczek dla przedsiębiorstw w fazie start-up, które będzie równe stopie Komisji Europejskiej, tj. 1,83%. Oprocentowanie preferencyjne w pozostałych przypadkach zostanie ustalone i zakomunikowane przed rozpoczęciem naboru wniosków. Weryfikacji czy przedsiębiorca spełnia warunki do otrzymania oprocentowania korzystniejszego niż rynkowe można dokonać podczas rozmowy z pracownikiem Fundacji.

Przedsiębiorca, który nie spełnia żadnego z czterech warunków wskazanych powyżej będzie mógł otrzymać pożyczkę na warunkach rynkowych, które nadal będą bardzo atrakcyjne. Oprocentowanie zostanie wtedy ustalone po złożeniu wniosku w oparciu o analizę ryzyka oraz ocenę zabezpieczenia i będzie wynosić od 2,83%.

Należy pamiętać, że za przyznanie pożyczki nie są pobierane żadne prowizje, a oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty.

Od czego zacząć?

Od zapisana się na listę przedsiębiorców zainteresowanych pożyczką Jeremie 2. Można zrobić to już teraz klikając TUTAJ. Po rozpoczęciu naboru wniosków skontaktujemy się z przedsiębiorcami, którzy się zgłosili i przekażemy wszelkie niezbędne informacje oraz formularze. Po złożeniu kompletu dokumentów decyzja będzie wydana w ciągu 30 dni.