Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu

Termin: 29 kwietnia 2019 Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dokonała wyboru partnera do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+,
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/18.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera zostało upublicznione na stronie internetowej Fundacji
w dniu 04.02.2019 r. W terminie przewidzianym w ogłoszeniu na składanie zgłoszeń tj. do 26.02.2019 r.,
do godziny 16:00 wpłynęło jedno zgłoszenie, złożone przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.