Ogłoszenie otwartego naboru partnera do realizacji projektu

Termin: 5 kwietnia 2019 Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+,
Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.02-IZ-00-30-001/19.

 

Celem partnerstwa jest realizacja projektu zmierzającego do podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych  w subregionie kaliskim – pełnienie funkcji Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania.