Informacje o wyborze partnera do realizacji projektu

Termin: 27 lutego 2019 Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dokonała wyboru partnera do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+, Os Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących I wsparcie
procesów adaptacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-1Z-00-30-002/18.

Pliki do pobrania: