Ogłoszenie otwartego naboru partnera do realizacji projektu.

Termin: 4 lutego 2019 Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+,
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/18.

 

Celem partnerstwa jest realizacja projektu zmierzającego do podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne – w subregionie kaliskim – pełnienie funkcji Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania.

 

Subregion kaliski obejmuje : powiat jarociński, powiat kaliski, powiat kępiński, powiat krotoszyński, powiat ostrowski, powiat ostrzeszowski, powiat pleszewski, powiat m. Kalisz.

Pobierz:

Ogłoszenie_nabór partnera do realizacji projektu

Zgłoszenie na wybór partnera do realizacji projektu