Konkurs: Bony na innowacje dla MŚP

Termin: 13 kwietnia 2018 Kategoria: Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2  „Bony na innowacje dla MŚP”.

O dofinansowanie na usługi badawczo-rozwojowe mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy1 prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Konkurs podzielony jest na dwie części:

1 etapKonkurs na usługi → nabór wniosków: 22.03.2018 – 22.11.2018 r.

2 etap Konkurs na inwestycje → nabór wniosków: 17.04.2018 – 04.01.2019 r.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP.

Dofinansowanie (udzielane w ramach pomocy de minimis2) przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

 

SPRAWDŹ kto może być wykonawcą usługi
Regulamin oraz pełna dokumentacja ZOBACZ

 

Więcej szczegółowych informacji  znajdą Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poświęconej Konkursowi.

Zapytania do PARP można kierować poprzez:

 


1 w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

2 zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).