WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – „GO TO BRAND”

Termin: 21 marca 2018 Kategoria: Aktualności, Enterprise Europe Network

3.3.3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – Go to Brand”

Dotacje przyznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

Termin naboru wniosków:
od 04.04.2018 do 08.05.2018 r.

 

Go to Brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.

Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca może dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych.

W ramach dofinansowania można sfinansować też koszty konsultanta, który doradzi jak wypromować twoją firmę za granicą.

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to:

 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • budowa i wykańczanie budowli,
 • części samochodowe i lotnicze,
 • maszyny i urządzenia,
 • moda polska, IT/ICT,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • sprzęt medyczny,
 • branże kosmetyczna,
 • meblarska,
 • usług prozdrowotnych.

Drugim obszarem wsparcia są wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

RODZAJE PODMIOTÓW MOGĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;

zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU 

1. w przypadku jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,

2. co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,

3. branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,

4. branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych; w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci

pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

do 60% dla średniego przedsiębiorcy

do 75% dla małego przedsiębiorcy

do 80% dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego

do 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA

koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

koszty reklamy w mediach targowych,

koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie: http://poir.parp.gov.pl/wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-pl/poddzialanie-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand