Wydajemy folder promujący organizacje pozarządowe!

Termin: 5 grudnia 2017 Kategoria: Aktualności

W ramach działań Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu (CIWIS) powstaje folder promujący organizacje pozarządowe z naszego regionu.

 

Jeśli chcesz, aby Twoja organizacja była promowana w całym subregionie kaliskim, gorąco zapraszamy do współtworzenia tej publikacji!

Wystarczy  do 19 grudnia 2017 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

 

UWAGA ! Prosimy zadbać o wysoką rozdzielczość materiałów graficznych.
Formularz akceptuje format jpg oraz pdf. Zalecany format zapisu kolorów to CMYK, optymalna rozdzelczość to 600dpi


Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 25, dla celów związanych z organizacją forum oraz dla celów marketingowych Fundacji i jej partnerów, a także na przekazywanie moich danych innym podmiotom w celach sprawozdawczych - zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych i prawie ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub na jej zlecenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności email, SMS, MMS itp.).
Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu, ul. Częstochowska 25. Fundacja KIP będąca Administratorem Danych Osobowych informuje, iż dane podane w niniejszym formularzu podaje się dobrowolnie. Jednocześnie - niepodanie danych uniemożliwia przesyłanie ofert promocyjnych Fundacji i zaproszeń do udziału w projektach realizowanych przez Fundację oraz jej działaniach statutowych.
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, iż dane będą chronione zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


1. W imieniu organizacji pozarządowej zgłaszanej do folderu (zwanej dalej "organizacją") oświadczam, że przysługują jej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do każdego załączonego zdjęcia (zwanego dalej "utworem") oraz że utwór nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich.
2. Organizacja udziela Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości nieodpłatnie licencji na korzystanie z utworu w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu;
3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
4) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
7) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
8) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
9) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
3. Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania z utworu przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości bez ograniczeń terytorialnych.
4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
5. W przypadku zgłoszenia przez jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w związku z korzystaniem przez niego z utworu zgodnie z ww. postanowieniami, organizacja zobowiązuje się zwolnić Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości od wszelkich roszczeń oraz naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę, w tym zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

 

Masz pytania? Do kontaktu zaprasza:

Mateusz Walczak, tel. 62 765 60 55, e-mail: mateusz.walczak@kip.kalisz.pl