Konsultacje społeczne w sprawie prawa konsumenckiego

Termin: 10 lipca 2017 Kategoria: Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie ukierunkowanego przeglądu unijnych dyrektyw w zakresie prawa konsumenckiego.

Informacje na temat konsultacji:

Obszar polityki: Prawa konsumenta i przepisy w tej dziedzinie, Jednolity rynek

Konsultacje potrwają do 8 października 2017 r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii zainteresowanych stron na temat ewentualnych zmian legislacyjnych z zakresu:

  • zapewnienia większej przejrzystości w odniesieniu do podmiotów, z którymi konsumenci zawierają umowy przy zakupach dokonywanych za pośrednictwem platform internetowych (internetowe platformy handlowe), i sprawdzenie, czy unijne prawa konsumentów mają zastosowanie do takich umów
  • rozszerzenia zakresu niektórych praw konsumentów na umowy dotyczące usług online, w przypadku których konsumenci zamiast płacić gotówką, dostarczają danych
  • wprowadzenia indywidualnych środków odwoławczych/zaradczych dla konsumentów poszkodowanych przez nieuczciwe praktyki handlowe, np. wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące ekologiczności
  • nałożenia bardziej proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających kar finansowych, aby przeciwdziałać naruszaniu przepisów w zakresie ochrony konsumentów
  • uproszczenia niektórych przepisów i wymogów.

W konsultacjach społecznych można wziąć udział, wypełniając kwestionariusz online (zob. link poniżej).

Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE. Wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i powrócić do niego później.

Więcej informacji oraz kwestionariusz konsultacji znajduje się pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_pl#about-this-consultation