INSTRUMENT MŚP – SZANSA NA HORYZONCIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Termin: 25 stycznia 2017 Kategoria: Aktualności

Drodzy przedsiębiorcy,

Zapraszamy do składania wniosków do Instrumentu MŚP w ramach programu Horyzont2020.

Instrument MŚP to działanie skierowane do podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mają wysoki potencjał wzrostu, jak również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają upowszechnić je na rynku europejskim i globalnym.

Wsparcie finansowe udzielona za pośrednictwem Instrumentu MŚP ma przyczynić się do dostosowania danego produktu/usługi/ technologii do warunków panujących na rynku europejskim, poprzez zbadanie możliwości ich wdrożenia oraz weryfikację technologiczną (Faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wprowadzenia na rynek (Faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (coaching, mentoring) (Faza III).

Usługi te pozwalają uzyskać niezbędne umiejętności i kompetencje do długotrwałego rozwoju firmy, a przede wszystkim pomogą opracować lub usprawnić strategię zarządzania innowacjami w firmie.

DLA KOGO?

 • Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, których celem jest komercjalizacja posiadanego produktu/usługi/technologii.
 • MŚP wykazuje ambicję do wzrostu i rozwoju w kontekście międzynarodowym.
 • Rozwiązania będące na poziomie gotowości min. 6 TRL (skala gotowości technologicznej)
 • Pojedyncze MŚP lub konsorcja narodowe/międzynarodowe skupiające MŚP.

KORZYŚCI?

 • Wejście do klubu najlepszych europejskich MŚP
 • Rozpoznawalność na poziomie europejskim i międzynarodowym
 • Dostęp do coachingu w zakresie prowadzenia biznesu i zarządzania
 • Możliwości dla networkingu
 • Wsparcie dla pozyskania dalszego finansowania
 • Instrument MŚP nie wlicza się do pomocy de minimis

OPIS INSTRUMENTU:

FAZA I – STUDIUM WYKONALNOŚCI

Celem tego etapu jest zbadanie możliwości wdrożenia na rynek europejski oraz weryfikacja technologiczną produktu/usługi/technologii.

Ocena włącza także:

 • ewaluację potencjalnego ryzyka,
 • zarządzanie własnością intelektualną
 • znalezienie partnerów do projektu.

Następstwem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu.

Projekty, które zakwalifikują się do dofinansowania w Fazie I otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro.
Czas trwania projektu w tej fazie wynosi do 6 miesięcy.

FAZA II – REALIZACJA

Przedmiotem tego etapu jest doprowadzenie produktu/usługi/technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wprowadzenia na rynek.

Faza II uwzględnia sfinansowania następujących działań:

 • skalowanie,
 • demonstracja,
 • miniaturyzacja,
 • replikacja
 • powielanie rynkowe.

Czas trwania projektu w tej fazie wynosi od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro – to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%.

FAZA III – KOMERCJALIZACJA I COACHING

Projekty w tej fazy będą objęte wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki.

Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP.

MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA:

W ramach Instrumentu MŚP jednorazowo można składać tylko jeden wniosek do FAZY 1 lub 2 w danym obszarze tematycznym. Kolejny wniosek można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji lub zakończenia realizacji projektu w dowolnej fazie.

Wnioski projektowe w Fazie I i II instrumentu należy składać w określonych obszarach tematycznych:

 • Innowacyjne koncepcje produktów i usług w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), uwzględniające przełomowe podejście, wartości i modele;
 • Przyspieszenie wdrożenia nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, wysoko zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania;
 • Pobudzanie konkurencyjnych i zrównoważonych procesów przemysłowych opartych na biotechnologii;
 • Zwiększenie zaangażowania MŚP w dziedzinie badań i rozwoju technologii kosmicznych (SPACE);
 • Ekoinnowacyjne i zasobnooszczędne metody produkcji i przetwarzania żywności;
 • Wdrażanie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie potencjału europejskich mórz, oceanów i wybrzeży dla rozwoju ekonomicznego; tworzenie miejsc pracy w dziedzinie biotechnologii morskiej oraz w technologii i usługach akwakultury morskiej;
 • Niskoemisyjne i efektywne systemy energetyczne;
 • Innowacje w dziedzinie rozwiązań transportowych;
 • Zwiększenie potencjału MŚP w dziedzinie ekoinnowacji i zrównoważonych dostaw surowców;
 • Mobilne aplikacje dla realizacji e-administracji;
 • Tworzenie nowych modeli biznesowych dopasowanych do potrzeb MŚP;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa miejsc dużego skupienia ludzi w miastach i bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury (między innymi: instalacji i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, teleinformatycznych, finansowych, zabytków o znaczeniu ponadnarodowym);
 • Kliniczna walidacja biomarkerów i/lub medycznych urządzeń diagnostycznych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Faza I

 • 15 luty 2017
 • 3 maj 2017
 • 6 wrzesień 2017
 • 8 listopad 2017

Faza II

 • 6 kwietnia 2017
 • 1 czerwca 2017
 • 18 października 2017

Składanie wniosków, podpisywanie umów odbywa się elektronicznie, poprzez Partcicpant Portal:

FAQ’s:

Masz pytania? Zadzwoń: 62 765 60 58