Otwarty nabór

Termin: 1 sierpnia 2016 Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO (Konkurs zamknięty nr: RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16).

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zamieszczone są w załącznikach.

24 sierpnia 2016 r.  unieważnienie otwartego naboru – szczegóły w załączniku