Konsultacje publiczne na temat wzajemnego uznawania

Termin: 21 lipca 2016 Kategoria: Aktualności

Konsultacje publiczne na temat ewentualnej rewizji rozporządzenia (WE) nr 764/2008 w sprawie wzajemnego uznawania.

Co to jest zasada wzajemnego uznawania? Jeśli przedsiębiorstwo sprzedaje legalnie produkt w jednym państwie członkowskim, powinno móc sprzedawać go w innych państwach członkowskich bez dostosowywania go do przepisów krajowych tego państwa członkowskiego, nawet jeśli nie istnieją wspólne europejskie przepisy dotyczące sposobu, w jaki produkt musi być wytwarzany (zasady dotyczące np. cech produktu, jego rozmiaru, składu itp.). Na tym polega zasada wzajemnego uznawania.

Prawa do sprzedaży produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim można odmówić jedynie wtedy, gdy państwo członkowskie przeznaczenia ma rozbieżne wymogi dotyczące produktu, których obowiązkowe stosowanie jest uzasadnione potrzebą ochrony określonego interesu publicznego, a wymogi te są niezbędne i proporcjonalne do osiągnięcia tego celu.

Praktyczne uwarunkowania dotyczące wzajemnego uznawania w praktyce określono w rozporządzeniu (WE) nr 764/2008 (rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania). Rozporządzenie wprowadza między innymi punkty kontaktowe ds. produktów pomagające przedsiębiorstwom pragnącym sprzedawać produkty, które są już legalnie sprzedawane w innych państwach członkowskich. Ponadto ustanawia dla organów krajowych obowiązek powiadamiania o każdej decyzji odmawiającej wzajemnego uznawania i dostępu do rynku z powodu nadrzędnych przepisów krajowych i uzasadniania jej.

Zewnętrzna ocena przeprowadzona w 2015 r. wykazała, że wzajemne uznawanie nie jest w pełni wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lub organy krajowe, co prowadzi do utraty możliwości. Aby w pełni wykorzystać potencjał rynku wewnętrznego, Komisja w swojej strategii jednolitego rynku podjęła się poprawy funkcjonowania wzajemnego uznawania poprzez rewizję rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie referencyjnym.

W ramach niniejszych otwartych konsultacji Komisja pragnie poznać opinie wszystkich zainteresowanych stron na temat zasady wzajemnego uznawania i jej możliwych niedociągnięć, funkcjonowania rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania oraz potencjalnych wariantów rewizji rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania.

Niniejsze konsultacje potrwają do dnia 30.09.2016.

Link do ankiety w j. polskim: KONSULTACJE NT. WZAJEMNEGO UZNAWANIA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@kip.kalisz.pl