Konsultacje społeczne – paszport dot. świadczenia usług w sektorze budownictwa

Termin: 15 lipca 2016 Kategoria: Aktualności

Konsultacje społeczne na temat „Wniosku w sprawie wprowadzenia paszportu dotyczącego świadczenia usług oraz ograniczenia barier regulacyjnych w sektorach budownictwa i usług biznesowych”.

Wprowadzenie
W strategii jednolitego rynku zapowiedziano szereg działań mających na celu dalszy rozwój jednolitego rynku usług. Niniejsze konsultacje społeczne będą dotyczyły szczególnie następujących powiązanych działań:
– inicjatywy wprowadzającej paszport dotyczący świadczenia usług w odniesieniu do kluczowych sektorów gospodarki;
– działań na rzecz ograniczenia barier regulacyjnych w odniesieniu do kluczowych usług
biznesowych oraz usług budowlanych;
– działań w zakresie wymogów w zakresie posiadania ubezpieczenia dla dostawców usług
biznesowych i budowlanych.

Sektor usług biznesowych obejmuje działalność w ramach wolnych zawodów oraz działalność w zakresie informacji i wsparcia, taką jak usługi rachunkowo-księgowe, architektoniczne i inżynieryjne. Niniejsze konsultacje w zakresie usług budowlanych dotyczą szczególnie wykonawców (zarówno głównych wykonawców, jak i podwykonawców), jak również deweloperów, którzy ostatecznie sprzedają wyrób budowlany, ale do wykonania faktycznych robót zatrudniają wykonawców.

Dyrektywa usługowa z 2006 r. obejmuje liczne sektory, takie jak sprzedaż hurtowa i detaliczna, turystyka, usługi biznesowe i budownictwo. Z zakresu stosowania dyrektywy wyłączone są takie sektory jak usługi finansowe, sektor sieciowy i opieka zdrowotna. W odniesieniu do licznych sektorów objętych zakresem stosowania dyrektywy usługowej można stwierdzić, że z pewnością doprowadziła ona do modernizacji gospodarki w tych różnych sektorach.

W dyrektywie usługowej zobowiązano państwa członkowskie do wyeliminowania z ich ram prawnych szeregu wymogów dotyczących świadczenia usług na ich terytorium. W dyrektywie usługowej zobowiązano państwa członkowskie również do zapewnienia, aby świadczenie usług na ich terytorium podlegało wyłącznie określonym wymogom, takim jak wymogi dotyczące formy prawnej i własności udziałów lub akcji, o ile wymogi te są proporcjonalne i uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym.

W dyrektywie usługowej ustanowiono zgodnie z TFUE odmienny system dla usługodawców prowadzących działalność w innych państwach członkowskich i świadczących wyłącznie usługi transgraniczne. Ponieważ usługodawcy ci podlegają już ustawodawstwu swojego państwa członkowskiego pochodzenia, w dyrektywie usługowej zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby dostawcy usług transgranicznych, którzy chcą świadczyć usługi na ich terytorium, podlegali jedynie wymogom uzasadnionym względami ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska, o ile wymogi te są
proporcjonalne.

Pomimo prac nad wykonaniem dyrektywy usługowej szereg wymogów utrzymywanych przez państwa członkowskie nadal tworzy jednak bariery dla świadczenia usług w innych państwach członkowskich. Wskutek tego efekt dyrektywy w odniesieniu do usług biznesowych i budowlanych był ograniczony. W 2015 r. Komisja przeprowadziła gruntowny przegląd pozostałych barier w kluczowych sektorach usług biznesowych i w sektorze budownictwa. Usługodawcy w tych sektorach nadal napotykają przeszkody regulacyjne, takie jak wymogi dotyczące formy prawnej lub własności udziałów lub akcji, bądź trudności w spełnieniu wymogów dotyczących posiadania ubezpieczenia, gdy świadczą usługi w innych państwach członkowskich. W rezultacie w kilku sektorach usług biznesowych i w sektorze budowlanym panuje niski poziom integracji rynku wewnętrznego w UE.

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii na temat potrzeby podjęcia działań w celu ograniczenia tych przeszkód, jak również na temat różnych wariantów strategicznych, które można byłoby zrealizować, oraz ich możliwych skutków.

W niniejszych konsultacjach uwzględnia się punkt widzenia usługodawców i użytkowników usług i nie dotyczą one spraw pracowniczych ani delegowania pracowników.

Wyniki konsultacji społecznych pozostaną bez uszczerbku dla ewentualnych działań, które Komisja może podjąć w przyszłości. Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa wyniki konsultacji społecznych zostaną należycie opublikowane, podobnie jak odpowiedzi respondentów, o ile zgodzą się je ujawnić.

Link do kwestionariusza w j. polskim: KONSULTACJE PASZPORT

Uwagę opinii publicznej przyciągnęły również prowadzone równolegle konsultacje dotyczące sektora budowlanego [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8725] oraz zawodów regulowanych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@kip.kalisz.pl