Konsultacje publiczne dla start-up’ów

Termin: 29 czerwca 2016 Kategoria: Aktualności

why-1352167_1280

Konsultacje dla Start-up’ów

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, iż Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w związku z inicjatywą dot. przedsiębiorstw typu start-up.

Celem konsultacji jest uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników rynku, w tym przedsiębiorców

i społeczności start-up’owych w celu poprawy warunków dla rozwoju start-upów w Europie.

Czas trwania: Konsultacje trwają do 31 lipca 2016 r.

W celu uczestnictwa w konsultacjach należy wypełnić formularz online, który dostępny jest w języku polskim pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e5468960-9500-499f-b2a0-94d1430a0f6c?draftid=f9c18760-a655-4ce1-93f1-758991fd26de&surveylanguage=PL&serverEnv=&captchaBypass=false

Zebrane ankiety umożliwią Komisji Europejskiej wgląd w środowisko start-upów na wczesnym etapie kształtowania reguł i polityki KE w zakresie start-upów i MŚP. Komisja Europejska planuje publikację wniosków pochodzących z ankiet na swojej stronie internetowej.

Źródło informacji:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723

Przyjęta niedawno strategia jednolitego rynku jest jednym z elementów szerszej europejskiej polityki sprzyjającej wzrostowi i zatrudnieniu w Europie. Zgodnie z tą strategią Komisja ma „zaangażować wszystkie zainteresowane podmioty” w przygotowanie inicjatywy dotyczącej przedsiębiorstw start-up w celu poprawy otoczenia biznesowego europejskich przedsiębiorstw start-up i innych szybko rozwijających się firm.

Informacje zgromadzone w ramach konsultacji pomogą w określeniu ewentualnych rozwiązań i opracowaniu nowych środków polityki lub wsparcia na szczeblu UE i państw członkowskich w dążeniu do realizacji potrzeb przedsiębiorstw start-up w całym cyklu ich działalności. Celem jest kształcenie zaangażowanych przedsiębiorców, którzy nie będą się zrażać porażkami, będą reinwestować zyski z udanych projektów oraz wspierać zdrowy ekosystem przedsiębiorczości na wszystkich jego poziomach.

Ankieta odzwierciedla cały cykl rozwojowy przedsiębiorstwa podzielony na trzy podstawowe etapy:

  • etap stand-up, na którym przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców nabywają postawy i umiejętności przedsiębiorczości w celu utworzenia nowego przedsiębiorstwa;
  • etap start-up, kiedy mobilizowane są zasoby i wypełniane są wymogi regulacyjne w celu utworzenia nowego przedsiębiorstwa;
  • etap scale-up, na którym odnoszące sukces przedsiębiorstwa rozwijają swoją działalność na nowych rynkach lub w innowacyjny sposób;

Kwestionariusz dotyczy również etapu wyjścia (exit), kiedy właściciel przedsiębiorstwa lub inwestor postanawia spieniężyć inwestycję poprzez sprzedaż lub połączenie z innym dużym przedsiębiorstwem (połączenia i przejęcia), odsprzedaż osobom trzecim lub pierwszą ofertę publiczną (IPO).

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i konsultacyjnych. Nie został on przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie należy zakładać, że wyraża on poglądy służb Komisji. Nie ma on charakteru rozstrzygającego, ani nie stanowi oświadczenia o stanowisku Komisji w odniesieniu do kwestii objętych konsultacjami. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

Grupa(-y) docelowa(-e)

Organy państw członkowskich na wszystkich szczeblach, organizacje biznesowe, potencjalni przedsiębiorcy, firmy, środowiska akademickie, ośrodki badawcze oraz inni zainteresowani, obywatele.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@kip.kalisz.pl