Otwarty nabór

Termin: 25 maja 2016 Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+,
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zamieszczone są w załącznikach.

 

W dniu 21.06.2016 zamknięto nabór.